Koggmuseets hemliga sida om sigill

Malmökoggarnas sigill - en fredssymbol

Det sigill som använts som symbol för Malmökoggarna är hämtat från det sigill från Malmö som finns bevarat för år 1417. Detta sigill med en skeppsbild ersatte ett tidigare stadssigill med en bild av S:t Petri kyrka i Malmö. Det märkliga är dock att skeppssigillet endast använts en gång. Varför?

Under många år hade ett blodigt krig utkämpats mellan den danske kungen Erik av Pommern och herrarna i Slesvig och Holsten söder om Jylland. På sommaren 1417 samlade kungen en stor flotta och erövrade staden Slesvig. Kriget fortsatte dock på andra platser. Hansastäderna kallade till medling i Ribe strax innan vintern bröt ut. Den 14 november 1417 slöts ett fredsstillestånd mellan Erik av Pommern och hertig Henrik av Slesvig och hans bror greve Henrik av Holsten.

På fredsbrevet, som i dag förvaras i Slesvigs arkiv, finns totalt 46 sigill. Endast fyra köpstäder är representerade: Ribe, Köpenhamn, Malmö och Lund. Det är sent på hösten och transportvägarna mellan Öresund och Jylland har varit obefintliga. Nya, provisoriska sigill för Malmö, Köpenhamn och Lund har antagligen därför fått tillverkas. Dessa sigill användes endast under detta fredsdokument. Att man för Malmö valt en bild av ett skepp kanske har sin grund i att Malmö bistått kungen med något eller några krigsskepp.

Ett av sigillen tillhör hertig Johan av Mecklenburg. Av övriga sigill på fredsdokumentet härstammar många från sådana adelssläkter som har samröre med Skåne: Lövenbalk, Ulfeldt, Urup, Ulfstand, Krognos, Due, Bille, Lange, Brok, Gyldenstjerne, Rosenkrans, Banner, Hardenberg, Gere, Krumedige m.fl.